കേന്ദ്ര സർവീസിൽ ജൂനിയർ എൻജിനീയർ ആവാം

  അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : ഒക്ടോബർ 30 സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ ജൂനിയർ എൻജിനീയർ (സിവിൽ , മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റ...

 

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : ഒക്ടോബർ 30

സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ ജൂനിയർ എൻജിനീയർ (സിവിൽ , മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി സർവേയിങ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട്) പരീക്ഷ 2020-ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

സർക്കാരുകളുടെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലാണ് അവസരം. സിവിൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഒഴിവ്. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം പിന്നീട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് പുരുഷന്മാരെ മാത്രമേ പരിഗണിക്കൂ.

ബിരുദക്കാർക്കും ഡിപ്ലോമക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്ന ഒഴിവുകളുണ്ട്. കേരളത്തിൽ എറണാകുളം, കണ്ണൂർ, കൊല്ലം, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, തൃശ്ശൂർ എന്നിവിടങ്ങളും ലക്ഷദ്വീപിൽ കവരത്തിയും പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളാണ്. ഒന്നാംഘട്ട പരീക്ഷ 22.03.2021 മുതൽ 25.03.2021 വരെയായിരിക്കും.......[post_ads]

തസ്തിക,ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്, യോഗ്യത എന്ന ക്രമത്തിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

തസ്‌തികയുടെ പേര് : സിവിൽ 

ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് :
ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ , മിലിട്ടറി എൻജിനീയറിങ് സർവീസസ്.

യോഗ്യത :

 • സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം / ഡിപ്ലോമ.
 • ഡിപ്ലോമയുള്ളവർക്ക് രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയമുണ്ടായിരിക്കണം.

തസ്‌തികയുടെ പേര് : ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ 

ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് :
ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ , മിലിട്ടറി എൻജിനീയറിങ് സർവീസസ്.

യോഗ്യത :

 • ഇലക്ട്രിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ.
 • ഡിപ്ലോമക്കാർക്ക് മൂന്നുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

തസ്‌തികയുടെ പേര് : സിവിൽ

ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് :
സെൻട്രൽ പബ്ലിക് വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് , സെൻട്രൽ വാട്ടർ ആൻഡ് പവർ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ , സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മിഷൻ , ഫരാക്ക ബാരേജ് പ്രോജക്ട് , നാഷണൽ ടെക്നിക്കൽ റിസർ ച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ .

യോഗ്യത :

 • സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമ.

തസ്‌തികയുടെ പേര് : ഇലക്‌ട്രിക്കൽ 

ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് :

സെൻട്രൽ പബ്ലിക് വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് , സെൻട്രൽ വാട്ടർ ആൻഡ് പവർ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ , സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മിഷൻ , ഫരാക്ക ബാരേജ് പ്രോജക്ട് , നാഷണൽ ടെക്നിക്കൽ റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ.

യോഗ്യത :

 • ഇലക്‌ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമ.
 • തസ്‌തികയുടെ പേര് : ഇലക്‌ട്രിക്കൽ 

ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് : ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ് (നേവൽ).

യോഗ്യത :

 • ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമയും മൂന്നു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും.

തസ്‌തികയുടെ പേര് : മെക്കാനിക്കൽ 

ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് : [post_ads_2]
സെൻട്രൽ വാട്ടർ പവർ റിസർ ച്ച് , സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മിഷൻ,ഫരാക്ക ബാരേജ് പ്രോജക്ട് , നാഷണൽ ടെക്നിക്കൽ റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ.

യോഗ്യത :

 • മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമ.

പ്രായപരിധി 

സെൻട്രൽ പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറിലെയും സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മിഷനിലെയും സിവിൽ , ഇലക്ട്രിക്കൽ തസ്തികയിലെ പ്രായപരിധി 32 വയസ്സ്.

മറ്റുള്ളവ 30 വയസ്സ്.

01.01.2021 അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രായം കണക്കാക്കുന്നത്.

പരീക്ഷ 

 • രണ്ടുഘട്ട പരീക്ഷയുണ്ടാകും.
 • ആദ്യഘട്ടപരീക്ഷ ഒബ്ജക്ടീവ് ടൈപ്പും രണ്ടാംഘട്ടം ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്പും ആയിരിക്കും.
 • ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷ രണ്ടുമണിക്കൂറാണ്.
 • അതിൽ ജനറൽ ഇൻറലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിങ് , ജനറൽ അവയർനസ് , ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളുമുണ്ടാകും.
 • എഴുത്തുപരീക്ഷയിൽ ട്രേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക.

വിശദമായ സിലബസ് വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്.

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം 

www.ssc.nic.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം

വിശദവിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കുന്നതിനും www.ssc.nic.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക.

അപേക്ഷാഫീസ് 100 രൂപയാണ്.

ഭീം , യു.പി.ഐ , നെറ്റ് ബാങ്കിങ് , ക്രെഡിറ്റ് / ബിറ്റ് കാർഡ് മുഖേന ഓൺലൈനായും ചെലാൻ വഴി എസ്.ബി.ഐ ബ്രാഞ്ച് മുഖേനയും ഫീസടക്കാം.

എസ്.സി / എസ്.ടി / ഭിന്നശേഷിക്കാർ / വനിത എന്നിവർക്ക് ഫീസില്ല.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : ഒക്ടോബർ 30

Important Links
Official Notification Click Here
More Details Click Here

COMMENTS

$type=slider

Name

1 to 3 yrs,17,247.ai,1,3 to 6 yrs,10,Aabasoft,1,AAICLAS,1,Abroad,3,Accountant,10,Accounts-Clerk-Cum-Typist,1,Administration,4,Airport Jobs,2,Ajman,1,Alappuzha,2,Amazon,6,AndroidDeveloper,7,Animation,1,Anvita Tours2Health Pvt Ltd,1,B.com,2,B.Sc,1,B.Tech,2,Bangalore,12,Bengaluru,2,Business Analyst,3,Calicut,1,Call Center Executive,2,CASHIER,1,Chennai,6,CLERK,2,Cochin-shipyard,1,cochinporttrust,1,Computer Operator,1,CRPF,1,CSG,1,Cusat,1,Customer Support Executive,14,Data Analyst,1,Data Entry Operator,14,DataAnalyst,1,DataEngineer,1,Defense,1,Degree,7,Digital Marketing Executive,2,Diploma,2,DMRC,1,Driver,2,Dubai,1,Engineering,3,Ernakulam,25,EXL,1,France,1,Freshers-Jobs,6,Full Stack Developer,1,Game Tester,1,Govt-Jobs,23,Gram Dak Sewak,1,Graphic Design,1,GraphicDesigner,2,Health Assistant,1,HGS,1,Hospitality,1,HR Executive,2,Hyderabad,7,India Post,1,indian-coast-guard,1,Infopark,46,Infopark Thrissur,7,InfoparkKochi,33,ISRO,1,IT-Jobs,67,Java Developer,2,JobAlert,1,Junior Game Programmer,1,Junior Research Fellow,1,Kolkata,1,KOLLAM,1,Kottayam,2,Lab Assistant,1,Latest,89,LDC,1,Library Trainee,1,Linux-System-Administrator,1,M.com,2,M.E,1,M.sc,1,M.TECH,1,Malayalam,4,MALTA,1,Management,1,Manager,4,Mangalore,1,Marketing,2,MBA,3,MCA,1,Mphasis,1,Multimedia,1,Mumbai,1,Navy,1,Nehru Yuva Kendra Sangathan,1,NetworkEngineer,1,New Delhi,2,NICED,1,NIMR,1,Noida,1,Non-Technical,1,Non-Voice,3,NTT-DATA,1,NYKS,1,Off-Campus,5,Operations Manager,1,Personal-Assistant,1,PGIMER,1,PHP-Developer,1,PLUSTWO,4,ProcessAssociate,1,Professor,1,Project Manager,2,PSC,2,Pune,1,Punjab,1,PythonDeveloper,2,Quality Analyst,2,Recruitment 2019,2,Ruby Seven Studios,1,SEO,3,SoftwareEngineer,3,Spices Board,1,SSC,2,SSLC,1,SupportAnalyst,1,SystemAdministrator,1,SystemEngineer,2,TCS,1,TechMahindra,1,Technopark,12,Thrissur,2,TripExpert,1,Trivandrum,10,UI-UX-Designer,1,UNISYS,1,UnitedStates,2,UnityLiving Softwares Pvt.Ltd,1,VideoEditor,1,WebduraTechnologies,2,Wipro,2,WordPress Developer,1,Work-At-Home,1,Yamaha,1,
ltr
item
Hai All.....: കേന്ദ്ര സർവീസിൽ ജൂനിയർ എൻജിനീയർ ആവാം
കേന്ദ്ര സർവീസിൽ ജൂനിയർ എൻജിനീയർ ആവാം
https://1.bp.blogspot.com/-zfUwGs2fnks/X4IpVXIHLQI/AAAAAAAACnM/7hjMsEs9uk4Q3BdKFSHkEmTiTB5_jr9_QCLcBGAsYHQ/s320/Staff-Selection-Commission.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-zfUwGs2fnks/X4IpVXIHLQI/AAAAAAAACnM/7hjMsEs9uk4Q3BdKFSHkEmTiTB5_jr9_QCLcBGAsYHQ/s72-c/Staff-Selection-Commission.jpg
Hai All.....
https://www.a2zjobzone.com/2020/10/staff-selection-commission-notification-2020.html
https://www.a2zjobzone.com/
https://www.a2zjobzone.com/
https://www.a2zjobzone.com/2020/10/staff-selection-commission-notification-2020.html
true
5136069071118497729
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content